نحوه تشخیص خرابی دینام یا باطری

خودر را روشن کرده با باطری خودرو یا با باطری به باطری

خودرو روشن کرده دسگاه تست دینام را وصل کرده اگر شارز دینام 13نیم تا 14 بود به

این نتیجه میرسیم که دینام سالم می باشد

اگر دسگاه تست دینام نداشتیم چکار باید کرد

خودرو را روشن یکی از قطب باطری را باز می کنیم اگر خودرو خاموش شد دینام معیوب میباشد

اگر خاموش نشد یعنی دینام سالم است باطری معیوب یا خراب می باشد

ایا خودرو شما بعد از چندروز خاموش بودن یا استفاده نکردن در پارکینگ روشن نمی شود و

باطری را هم به تازگی تعویض کردیداحتمال برق دزدی راهم دارد